Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih u AP Vojvodini za 2024. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih u AP Vojvodini za 2024. godinu.

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze u AP Vojvodini.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.
 

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka. 

Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine. 
Više na Web i mob.aplikaciji