Osvrt na tržište za 06.08.2018. - subvencije i regulative. Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu

U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, donela Zaključak 05 br: 339-6926/2018-1 od 30. jula 2018. godine, kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018 i 2019 godine.

 

Razmena će se vršiti, sa

- fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

- ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

- zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne

registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

- ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne

registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018.

i 2019. godine je sledeći:

  • 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine.

  • 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine