Osvrt na tržište za 10.12.2018. - subvencije i regulative

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 339-11780/2018 od 06.12.2018. godine Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku, i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovnih svinja, odnosno tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu.

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, moraju biti registrovani u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 01.46-uzgoj svinja, ili 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

1) 10,16 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovnih svinja

2) 18,30 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Pariteti su utvrđeni na osnovu kretanja cena za period od 15.10.2018-19.10.2018.godine na Informacionom sistemu „Info Tim“, Novi Sad, merkantilni kukuruz prirodno suv rod 2018 - 15,59 din/kg, tovne svinje - 158,3944 din/kg, odnosno tovne junadi - 285,297 din/kg, sa porezom na dodatu vrednost.