Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17, 111/17 i 18/19), u članu 2. tačka 2) menja se i glasi: „2) domaće životinje jesu goveda, svinje, ovce, koze, konji, magarci i živina, obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

Ako domaće životinje nisu u sistemu umatičenja zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora kojim je utvrđen broj uslovnih grla koja se obračunavaju na osnovu zatečenog stanja i isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja, a najviše do kapaciteta objekta za držanje tih životinja;ˮ.