Osvrt na tržište za 29.09.2020.-subvencije i regulative

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama.

Predmet Javnog poziva je kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda.

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.

Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 12.novembra 2020. godine do 15 sati.