REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2018. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade od 28. juna 2018. godine, Republička Direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 28.144 tona merkantilne pšenice rod 2018. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od:

  1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava,

  2. zemljoradničkih zadruga i

  3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Komercijalna poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/13, 102/15, 6/16, 46/17 i 44/18 – dr. zakon), a nalaze se u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita ( osim pirinča), leguminoza i uljarica.