K O N K U R S ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE SADNOG MATERIJALA I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2016. GODINU

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2016. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja odobrenih programa podnosioca prijave kroz refundaciju troškova za njihovu realizaciju bez obračunatog PDV-a, i to za: 1. izgradnju i montažu mrežanika za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka,..... 2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna....

P R A V I L N I K O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za postavljanje mrežanika na matičnim zasadima šljive, kajsije, breskve/nektarine i badema i podloge osnovne kategorije, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku; 2) podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVRDNIM AKTIVNOSTIMA

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to: 1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam...

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške jesu podsticaji za: 1) nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja; 2) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa sortom Prokupac gajene na tradicionalan način (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja); 2 3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta); 4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analize zemljišta).

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržina i način vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

Ovim pravilnikom bliže se uređuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa (u daljem tekstu: podsticaji), i to vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa. Član 2. Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: pravo prvenstva zakupa), na period do 30 godina ima pravno lice koje: 1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu; 2) dostavi investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede i poljoprivredno - prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

UREDBU O PREDUZIMANJU MERA KOJE SE ODNOSE NA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI NODULARNI DERMATITIS, KAO I NAČIN, USLOVI ZA UVOZ I PRIMENU VAKCINE ZA ZARAZNU BOLEST NODULARNI DERMATITIS – DERMATITIS NODOSA - LUMPY SKIN DISEASE

Ovom uredbom utvrđuje se preduzimanje mera koje se odnose na suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti Nodularni dermatitis, određene rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za veterinu, broj 323-02-05119/2016-05 od 7. juna 2016. godine, kao i sprečavanje širenja zarazne bolesti Nodularni dermatitis određivanjem načina uvoza i primene vakcine protiv zarazne bolesti Nodularni dermatitis – Dermatitis nodosa - Lumpy Skin Disease (u daljem tekstu: ND). Član 2. Ne postoji specifičan tretman u lečenju obolelih životinja od zarazne bolesti ND. U uslovima epizootije, može se sprovoditi vakcinacija sa homolognom živom atenuiranom vakcinom, odnosno heterolognom atenuiranom vakcinom. Trenutno nijedna nova generacija rekombinantne Capripox vakcine nije dostupna na tržištu Republike Srbije.

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM  GAZDINSTVIMA I UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA   MESA I MLEKA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI 

Ciljevi  konkursa  jesu  poboljšanje  kvaliteta  mleka,  povećanje  stočnog  fonda,  uposlenost  članova domaćinstva  koja  se  bave  stočarskom  proizvodnjom,  proširenje  asortimana  novim  proizvodima,  brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.                Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora  i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa  standardima  Evropske  unije  u  oblasti  proizvodnje  i  prerade mesa  i mleka,  a  prema  projektu  koji  će  obezbediti visokoobrazovne ili naučno‐istraživačka institucija, što će finansirati Sekretarijat.