Finansijska podrška za izvoznike - Faktoring

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor (AOFI) finansira izvozna preduzeća na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom i domaćem tržištu.

Finansijska podrška za izvoznike - Garancija

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice izdaje garancije, kontragarancije, okvirne linije za izdavanje garancija, garancije za uvoz opreme za mala i srednja izvozna preduzeća, avale i druga jemstva po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu, kao i garancije i jemstva izvoznicima za poslove na domaćem tržištu ukoliko se na taj način povećava izvozni potencijal klijenta, s tim da iznos garancije ne može biti veći od izvoza u tekućoj godini ili od iznosa izvoznih ugovora.

Finansijska podrška za izvoznike – Kratkoročno kreditiranje

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima, ako zadovoljavaju sledeće uslove: posedovanje ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa ino kupcem ili odgovarajuće dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno zaključiti da se radi o izvoznom poslu i/ili poslovima kojima se utiče na podsticaj izvoza (porudžbenice, fakture); ostvaren izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u prethodnoj godini ili drugi odgovarajući proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva, uz posedovanje ugovora čiji je predmet izvozni posao u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u tekućoj godini; ostvaren pozitivan neto rezultat poslovanja u prethodnoj godini izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana Agencije.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OSIM NA TERITORIJI AUTONOMNIH POKRAJINA U 2016. GODINI

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju: 1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, 2) komasaciju (geodetsko tehničke i investicione radove), 3) uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva, 4) nabavku nove opreme za navodnjavanje, 5) iskop bunara u funkciji navodnjavanja, 6) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, 7) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave i 8) organizaciju stručnog skupa i savetovanja.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2016. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Godišnji program postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Godišnjim programom obezbeđuje se kontrola primene sredstava za zaštitu bilja ispitivanjem uzoraka hrane biljnog i životinjskog porekla na prisustvo i nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja. Član 2. Godišnji program sadrži: plan uzimanja uzoraka, vrstu i broj uzoraka, način uzimanja i ispitivanja uzoraka, objekte iz kojih se uzima uzorak, dinamiku uzimanja uzoraka (u daljem tektu: Plan uzorkovanja i ispitivanja), kao i mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od propisanih maksimalno dozvoljenih količina (u daljem tekstu: preduzimanje mera).

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Ciljevi programa su : - podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika; - podsticanje zapošljavanja; - podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja; Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI

Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine. Član 2. Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to: 1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 metara, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda; 2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, broj 84/15); 3) imaju broj zaposlenih manji od 100 na 1000 stanovnika, prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku u publikaciji Opštine i regioni u Republici Srbiji iz 2015. godine.