PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije, objavljen je u„Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 33/16 od 1. aprila 2016. godine Član 1. U Pravilniku o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije („Službeni glasnik RS”, broj 48/13), u članu 1. posle reči: „marketing” dodaju se zapeta i reči: „kao i za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa”.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MERA RANOG OTKRIVANJA I DIJAGNOSTIKE ZARAZNE BOLESTI TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE OVE ZARAZNE BOLES

U Pravilniku o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 96/10), u članu 4. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi: „8a) komercijalni dokument je dokument kojim isporučilac potvrđuje da su ispunjeni zdravstveni uslovi u pošiljci, koji je sačinjen u tri primerka, od čega je jedan primerak original koji prati pošiljku tokom prevoza i zadržava ga primalac, a ostali primerci su kopije, čiji jedan primerak zadržava isporučilac, a drugi primerak zadržava prevoznik, a koji sadrži najmanje sledeće podatke: serijski broj dokumenta, naziv i sedište isporučioca i veterinarski kontrolni broj objekta, naziv i sedište primaoca i veterinarski kontrolni broj objekta, naziv i sedište prevoznika, veterinarski kontrolni broj i registarski broj prevoznog sredstva, datum isporuke materijala iz objekta, opis proizvoda i vrstu životinja od koje je proizveden, uključujući i podatak da je materijal Kategorije 3 u skladu sa propisom kojim se uređuje način razvrstavanja i postupanja sa sporednim proivodima životinjskog porekla, količinu materijala, njegovu masu ili broj pakovanja i izjavu isporučioca kojom potvrđuje da su preduzete sve mere predostrožnosti da ne dođe do kontaminacije patogenim mikrorganizmima, kao i unakrsne kontaminacije između različitih kategorija sporednih proizvoda životinjskog porekla, potpis isporučioca i datum potpisa;ˮ.

K O N K U R S za dodelu bespovratnih sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u 2016. godini na teritoriji opštine Inđija

Cilj konkursa je poboljšanje i popravljanje rasnog sastava goveda na teritoriji opštine Inđija u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača, kroz povećanje i stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. Predmet konkursa je regresiranje veštačkog osemenjavanje goveda, tj. pokriće troškova prvog osemenjavanja od strane veterinarskih stanica i poljoprivrednih gazdinstava čiji nosilac ili član poseduje uverenje ili sertifikat za samostalno osemenjavanje goveda, a koje finansira Opština Inđija.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA MUŽU I OPREME ZA HLAĐENJE I SKLADIŠTENJE MLEKA U 2016. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme za mužu i opreme za hlađenje i skladištenje mleka u 2016. godini na teritoriji opštine Inđija, predviđen je ukupan iznos od 3.000.00,00 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme. Prilikom obračuna se uzima vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 15.000,00 dinara a maksimalan iznos 200.000,00 dinara.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU PČELINJIH DRUŠTAVA I NOVE OPREME ZA PČELARSTVO U 2016.GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo u 2016. godini, predviđen je ukupan iznos od 500.000.00 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme. Prilikom obračuna se uzima vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Minimalan iznos odobrenih bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 5.000,00 dinara, a maksimalan iznos 50.000,00 dinara.

JAVNI POZIV radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Sredstva će se odobravati na ime nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na teritoriji grada Kragujevca i to za: osiguranje useva - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 10.000,00 dinara po domaćinstvu god; osiguranje plodova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 50.000,00 dinara po domaćinstvu godišnje; osiguranje domaćih životinja (krava, junica, jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova), i to za: osiguranje krava i junica -30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno do 9.000,00 din. po grlu goveda, pri čemu maksimalan iznos dobijen, po ovom osnovu ne može biti veći od 18.000,00 din. po domaćinstvu godišnje; osiguranje jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno 500,00 din. po grlu pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 6.000,00 din. po domaćinstvu - godišnje.

JAVNI POZIV radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se odgajivači krava i junica sa teritorije grada Kragujevca, da podnesu zahtev za korišćenje regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem. II Za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa teritorije grada Kragujevca u 2016. god. opredeljena su sredstva iz budžeta Grada u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 din. odnosno u iznosu od 2.000,00 dinara po jednom priplodnom grlu.

PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA Xylella fastidiosa (Wells et al.), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠT

Ovim pravilnikom propisuju se mere za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje svih podvrsta bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) (u daljem tekstu: štetni organizam), način određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uslovi za okončanje naloženih mera, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama i prestanak mera.

UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasacija; uređenje (revitalizacija) poljskih puteva; nabavka nove opreme za navodnjavanje; iskop bunara u funkciji navodnjavanja; studijsko-istraživački radovi, programi i projekti; ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.