RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostatka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti a u cilju podsticanja zapošljavanja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA

Na osnovu Programa rada za 2017. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA 1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, programa Zajednice i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora, kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI SREDSTAVA Pravo učešća na konkursu imaju:  mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:  jedinice lokalne samouprave - gradovi i opštine,  javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište: - za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i - za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

O D L U K A O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

- Objavljena u ,,Službenom glasniku RS”, broj 108/16 od 29. decembra 2016. godine - 1. Ovom odlukom određuju se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđuje iznos posebne dažbine. 2. Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se po jedinici proizvoda.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2016. DO 2021. GODINE

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 1/17od 6. januara 2017. godine).Vlada je donela strategiju za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine tematski je podeljena u pet celina, i to: 1) uvodna razmatranja sa osnovnim informacijama o strateškom, pravnom i institucionalnom okviru; 2) stanje objekata u kojima se posluje sa hranom životinjskog porekla; 3) dugoročni ciljevi i mere za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla; 4) mehanizmi za sprovođenje Nacionalne strategije; 5) akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 110/16 od 30. decembra 2016. godine). Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u registar i obrazac godišnjeg izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama jakog alkoholnog pića.

MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za: -izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora), -kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina),uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje - nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja -trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste enoloških postupaka i enoloških sredstava, način i postupak proizvodnje, kvalitet, označavanje, enološki postupci i enološka sredstva, način pakovanja, deklarisanja i obeležavanja aromatizovanih vina, nazivi oznaka geografskog porekla, način i postupak priznavanja i obeležavanja aromatizovanih vina sa oznakom geografskog porekla, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje oznake geografskog porekla, kao i drugi zahtevi za proizvodnju i promet aromatizovanih vina.