PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste enoloških postupaka i enoloških sredstava, način i postupak proizvodnje, kvalitet, označavanje, enološki postupci i enološka sredstva, način pakovanja, deklarisanja i obeležavanja aromatizovanih vina, nazivi oznaka geografskog porekla, način i postupak priznavanja i obeležavanja aromatizovanih vina sa oznakom geografskog porekla, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje oznake geografskog porekla, kao i drugi zahtevi za proizvodnju i promet aromatizovanih vina.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 110/16 od 30. decembra 2016. godine - U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi (,,Službeni glasnik RS”, br. 111/15 i 9/16), posle člana 1. dodaje se član 1a,koji glasi:Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj najviše za 10.000 grla tovnih svinja.”.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017.godine.

UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine) Član 1.Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa,kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine)„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov,Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 2.896.950.000 dinara, od čega 2.296.950.000 dinara budžetskih sredstava i 600.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći EU za finansiranje IPARD mera.

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i način njihovog ostvarivanja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 101/16 od 16. decembra 2016. godine)

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 101/16 od 16. decembra 2016. godine) Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.Izuzetno, u 2017. i 2018. godini svojstvo nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva utvrđuje se prilikom registracije, odnosno prilikom promene podataka u Registru. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u„Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017.godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA PODRUMARSKE EVIDENCIJE

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja podrumarske evidencije koju proizvođač vodi u proizvodnji jakog alkoholnog pića i sadrži podatke o: nabavljenim, upotrebljenim i prerađenim sirovinama za proizvodnju jakog alkoholnog pića, proizvodnji, prodaji i zalihama jakog alkoholnog pića.

JAVNI POZIV REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZAINTERESOVANIM ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA, UZ UČEŠĆE GRADA SUBOTICE U SUFINANSIRANJU DELA KAMATE

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 8.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada.Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 65.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate 12 meseci.Banka sa kojom je Grad zaključio sporazum je: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad Bulevar oslobođenja 80.Podnosiocu zahteva (korisniku kredita) može se odobriti samo jedan kredit po ovom Javnom pozivu.

NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI PTICA AVIJARNA INFLUENCA U REPUBLIKU SRBIJU

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 98/16 od 8. decembra 2016.god. radi sprečavanja unošenja u cilju prevencije, kontrole i sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca.