PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI - Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 5. februara 2016. godine -

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

U Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13 i 102/15), u članu 2. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati i dr).” U članu 3. tačka 3) menja se i glasi: „3) ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;”

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2016. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/13), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 105/14 od 3. oktobra 2014. godine) I UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste: 1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i to: (1) žitarica, (2) industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, (3) povrća, (4) voća, (5) grožđa, (6) cveća; 2) primarna stočarska proizvodnja, i to: (1) proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg), (2) proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa), (3) proizvodnja konzumne ribe, (4) proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa/projekata u oblasti unapređenja poljoprivrede u opštini Vršac u prvoj polovini 2016 godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00din.

Opština Vršac, objavila je javni poziv za sufinansiranje programa/projekata u oblasti unapređenja poljoprivrede u opštini Vršac u prvoj polovini 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 din. Sufinansiraće se programi iz oblasti poljoprivrede koji doprinose razvoju i unapređenju : 1. stočarstva 2. povrtarske proizvodnje 3. vinogradarstva i vinarstva. Rok za podnošenje prijava je 15.02.2016. godine.

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 112/15 od 30. decembra 2015. godine)