KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - OVČARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 4/2013), a na predlog Komisije za razvoj poljoprivrede opštine Senta predsednik opštine Senta dana 15.08.2016. godine raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - OVČARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI I CILJDODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava je finansijska pomoć za pokriće troškova nabavke kvalitetnih priplodnih rasnih ovnova radi poboljšanja, odnosno očuvanja osobina domaćih životinja vodeći računa o njihovoj vitalnosti na teritoriji opštine Senta u 2016. godini.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - RATARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 4/2013), a na predlog Komisije za razvoj poljoprivrede opštine Senta predsednik opštine Senta dana 15.08.2016. godine raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - RATARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SENTA U 2016. GODINI I CILJDODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava je finansijska pomoć za pokriće dela troškova kupovine semena hibridnog kukuruza, semena hibridnog suncokreta, semena soje, sistemičnog fungicida za suzbijanje bolesti kod ozime pšenice i ječma i prirodnih sredstava za rast biljaka poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Senta u 2016. godini.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

K O N K U R S O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2016. GODINI

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to: 1. za izgradnju, dogradnju,adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam; 2.za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisimima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata; 3.za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

Fonda za razvoj poljoprivrede grada Leskovca,oglasio Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac za 2016 1) izgradnju novih objekata datih u Prilogu 1 - Autentični seoski objekti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo; 2) radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 3) dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 4) radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača koji su u funkciji seoskog turizma; 5) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; 6) izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m; 7) parterno uređenje dvorišta; 8) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

PRAVILNIK O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TESTENINA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; dodatke i druge sastojke koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda, deklarisanje i označavanje proizvoda, kao i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

K O N K U R S ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE SADNOG MATERIJALA I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2016. GODINU

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2016. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja odobrenih programa podnosioca prijave kroz refundaciju troškova za njihovu realizaciju bez obračunatog PDV-a, i to za: 1. izgradnju i montažu mrežanika za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka,..... 2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna....

P R A V I L N I K O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za postavljanje mrežanika na matičnim zasadima šljive, kajsije, breskve/nektarine i badema i podloge osnovne kategorije, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku; 2) podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVRDNIM AKTIVNOSTIMA

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to: 1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam...