PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Ciljevi programa su : - podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika; - podsticanje zapošljavanja; - podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja; Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI

Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine. Član 2. Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to: 1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 metara, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda; 2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, broj 84/15); 3) imaju broj zaposlenih manji od 100 na 1000 stanovnika, prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku u publikaciji Opštine i regioni u Republici Srbiji iz 2015. godine.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Ostali biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu: biljne masti, biljna ulja, masne kiseline, protektirane masti za ishranu preživara, sojin griz, sojino brašno, rogač i sojina melasa, koji moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 10 - Uslovi za kvalitet ostalih biljnih proizvoda po vrstama

UREDBU O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine, (u daljem tekstu: Srednjoročni program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se srednjoročni ciljevi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi, način i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati i način finansiranja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE - RAZMENA 12.600 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 7.000 TONA SEMENSKE PŠENICE

Predmet oglasa: je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2016. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura (u daljem tekstu: podsticaji), vrste podsticaja, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao, obrasci zahteva i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU STOČARSKU PROIZVODNJU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju (u daljem tekstu: podsticaji), vrste podsticaja, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI MLEČNIH KRAVA

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava registrovani za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava. Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata, u objektima registrovanim za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, u svrhu pripreme tople potrošne vode korišćenjem solarne energije u kombinaciji sa sistemom za rekuperaciju toplote, sa ciljem: 1. adaptacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode, odnosno hlađenje mleka (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo ili električnu energiju) nabavkom i montažom sistema za rekuperaciju toplote (koji čine rezervoar za vodu, izmenjivač toplote povezan na deo sistema za hlađenje mleka, cirkulaciona pumpa i prateća merno regulaciona oprema) i sistema sa solarnim termalnim kolektorima i pratećom instalacijom (cevovodi, armatura, cirkulaciona pumpa, ekspanzioni sud i ostala prateća mašinska i elektro oprema). 2. rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode, odnosno hlađenja mleka, dodavanjem sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE I OPREME U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLJUČUJUĆI I PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U 2016. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove priključne mehanizacije i opreme u 2016. godini, predviđen je ukupan iznos od 5.000.000.00 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme. Prilikom obračuna se uzima vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 25.000,00 dinara a maksimalan iznos 500.000,00 dinara. Bespovratna sredstva će se koristiti za sledeće namene: 1. Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući i pečurke) i cveće  Nabavka mašine za rezidbu i tarupiranje  Nabavka prskalice ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina  Nabavka sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka, vinograda i rasadnika od izmrzavanja 2. Sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromantično i začinsko bilje i dr.) 1. Nabavka priključnih mašina za žetvu i berbu 2. Nabavka mašina za obradu zemljišta 3. Nabavka sejalice Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu u okviru istog sektora.