PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA Xylella fastidiosa (Wells et al.), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠT

Ovim pravilnikom propisuju se mere za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje svih podvrsta bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) (u daljem tekstu: štetni organizam), način određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uslovi za okončanje naloženih mera, kao i način obaveštavanja o preduzetim merama i prestanak mera.

UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasacija; uređenje (revitalizacija) poljskih puteva; nabavka nove opreme za navodnjavanje; iskop bunara u funkciji navodnjavanja; studijsko-istraživački radovi, programi i projekti; ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2016. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zaštite zdravlja bilja za 2016. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.

IPARD PROGRAM ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014 – 2020. GODINE

IPARD II program predstavlja najznačajniji program pretpristupne podrške ruralnom razvoju i prvi dokument iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije koji je odobren od strane svih članica Evropske unije. Glavni cilj i svrha ovog programa je da pomogne poljoprivredne proizvođače i prerađivače, kao i sve stanovnike ruralnih područja Republike Srbije, da postepeno podižu svoje kapacitete i potencijale kako bi se blagovremeno i na pravi način, pripremili za ispunjavanje evropskih standarda i zakona u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i zaštite životne sredine. Program definiše mere koje će omogućiti finansijsku podršku sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, sektoru prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda, kao i podršku diverzifikaciji ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima Republike Srbije. Prioritetni sektori za investiranje su sektor mleka, mesa, voća i povrća i ratarstva. Mere će podržati investicije u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata, kao i nabavku nove mehanizacije, opreme i novih tehnologija.

JAVNA NABAVKA MINERALNOG ĐUBRIVA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

Nabavka dobra – mineralnog đubriva, u vrednosti od 363.636.363,00 dinara bez PDV-a, odnosno 400.000.000,00 dinara sa PDV-om. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 24400000 - Đubriva i azotna jedinjenja

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2016. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTAVA: 1. Naučno–stručne manifestacije, vezane za oblast: poljoprivrede, preradu, sigurnost hrane i kvalitet proizvoda, organizovanje poljoprivrednih proizvođača kao i ruralni razvoj. Korisnici: obrazovne ustanove i naučno – istraživačke ustanove sa teritorije AP Vojvodine, korisnici budžetskih sredstava osnovani od strane Republike Srbije ili AP Vojvodine. 2. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj. Korisnici: - lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine - udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni). 3. Za lokalno–tradicionalne manifestacije sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda. Korisnici: - lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine - udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji je važeći (iako je objavljen 2014. godine) sve dok se ne objavi novi pravilnik. Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine) definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti u : - Primarnoj proizvodnji biljnih kultura: žitarica,industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja,povrća,voća,grožđa i cveća. - Primarnoj stočarskoj proizvodnji:proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg),proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”,proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa),proizvodnja konzumne ribe,proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

BESPOVRATNA SREDSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2016. GODINU

PODSEĆAMO VAS NA BESPOVRATNA SREDSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2016. GODINU. Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji je važeći (iako je objavljen 2014. godine) sve dok se ne objavi novi pravilnik. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava. Član 3. Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.