MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OGLASILO JE JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU I ISKORIŠĆENJE OTPADA KAO SEKUNDARNE SIROVINE ILI ZA DOBIJANJE ENERGIJE I ZA PROIZVODNJU KESA-TREGERICA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU ZA 2017.G.

(„Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16) Na javni konkurs mogu se prijaviti: -operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16), -proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm. Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2018. godine.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 58/17 od 15. juna 2017. godine) Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju: 1) podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku (podsticaji za podizanje matičnih zasada); 2) podsticaje za proizvedene sadnice voćaka,vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku (podsticaji za proizvedene sadnice); 3) podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku -podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju. Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ostvaruje pravno lice i preduzetnik.

P R A V I L N I K O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/13 od 31. maja 2013. god.) Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice,preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao: 1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa; 2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava; 3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.Zahtev se podnosi jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2017. GOD. NA TERITORIJI VOJVODINE,ČIJA JE DELATNOST U VEZI S POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM

(„Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni) Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana. Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije zaprivredne registre pre 01.01.2017. godine. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.06.2017. godine.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE

(„Službeni glasnik RS”, broj 54 od 31. maja 2017. godine)U Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 113/12, 27/14, 25/15 i 39/16), označene su sve promene u tabeli.

U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), U članu 5. stav 1. reči: „18.672.453.000 dinara” zamenjuju se rečima: „17.772.453.000 dinara”. U stavu 2. tačka 2) reči: „3.861.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.961.128.000 dinara”. Član 3. U članu 8. stav 1. reči: „2.847.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.747.000.000 dinara”. U stavu 2. tačka 1) reči: „2.084.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.984.000.000 dinara”. U podtački (1) reči: „1.460.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.360.500.000 dinara”. U podtački (1) alineja druga menja se i glasi: „– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.210.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.110.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;”. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

K O N K U R S ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA MESA I MLEKA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

i („Službeni list APV”,broj 69/2016),Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.Sufinansiraće se sledeće investicije: 1) Adaptacija objekta i nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkihpostrojenja i razvoj novih proizvodnih linija s ciljem poboljšanja higijene i kvaliteta proizvoda od mleka kao i proširenje asortimenta proizvoda od mleka. 2) Adaptacija objekta i nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija radi poboljšanja higijene i kvaliteta proizvoda od mesa kao i proširenje asortimenta proizvoda od mesa. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo; - zemljoradnička zadruga. Konkurs je otvoren do 17. 07. 2017.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/17 od 19. maja 2017. godine) Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/17 od 19. maja 2017. godine) Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje treba da ispuni privredno društvo ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za vršenje kontrole plodnosti.Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, odnosno za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, kao i referentna organizacija ispunjava uslove u pogledu tehničkih kapaciteta ako 1) raspolaže odgovarajućim radnim prostorom sa funkcionalno odvojenim prostorijama; 2) ima odgovarajuću tehničku opremljenost; 3) je akreditovana u Akreditacionom telu Srbije (u daljem tekstu: ATS); 4) je registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti ili u sudskom registru.