JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: - da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; - da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda ; - da poljoprivredno gazdinstvo poseduje najmanje 1(jedno) umatičeno grlo goveda u sopstvenom zapatu; - da poseduje odgovarajući objekat za uzgoj goveda na teritoriji grada Beograda (posedovanje odgovarajućeg objekta za uzgoj goveda će se utvrditi neposrednim uvidom na terenu); Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: – da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; – da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; – da ima minimum 3 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili u zakupu od fizičkog lica minimum do 31. decembra 2022. godine; – da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku traktora. Ukoliko katastarska parcela ima više vlasnika, potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika. Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičkolice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: -da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; -da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; -da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema na teritoriji grada Beograda; -da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema: 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili 2. u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2022.godine;

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: -da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; -da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; -da je izvršio obeležavanje pčelinjih društava i registraciju pčelinjaka na teritoriji grada Beograda; -da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela,sadržini uverenja o transportu kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br.73/2010); -da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme, koja je predmet javnog poziva. Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

K O N K U R S ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITANAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE NOVE OPREME, MIKRO, MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNICIMA I ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku nove opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti: - proizvodnja i prerada, - turizam, - proizvodne usluge. Kao oprema priznaje se, oprema čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i čija pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke opreme je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos do 80 %ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima: Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

K O N K U R S za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE I BUŠENJE BUNARA U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: -Maksimalan iznos kredita 40.000 evra -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra -grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata -rok otplate kredita 30 meseci -otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: - maksimalan iznos kredita 40.000 evra, - grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, - rok otplate 60 meseci, - otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa.