P R AV I L N I K O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA, KAO I NAČINU I POSTUPKU RADA KONTROLNE ORGANIZACIJE

„Službeni glasnik RS”, broj 30/17 od 31. marta 2017. godine)Ovim pravilnikom bliže se propisuju tehnički i kadrovski uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija, način vođenja poslova vezanih za geografsko poreklo, način i postupak rada kontrolne organizacije, kontrola proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom i kontrola proizvodnje vina sa geografskim poreklom.Kontrolna organizacija jeste organizacija koja obavlja poslove kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: kontrola proizvodnje grožđa) i kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: kontrola proizvodnje vina), kao i ostale poslove vezane za kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: poslovi vezani za geografsko poreklo) i koja je ovlašćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA, ODSTUPANJIMA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I MINIMALNIM I MAKSIMALNIM VREDNOSTIMA DOZVOLJENOG ODSTUPANJA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I O SADRŽINI DEKLARACIJE I NAČINU OBELEŽ

(Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 30/17 od 31. marta 2017. godine)Ovim pravilnikom propisuju se: bliži uslovi za razvrstavanje sredstva za ishranu bilja u određenu vrstu i tip i potrebna dokumentacija za razvrstavanje; bliži uslovi za utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanja od sadržaja hranljivih materija, minimalne i maksimalne vrednosti dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i sadržina deklaracije i način obeležavanja sredstava za ishranu bilja.Razvrstavanje sredstva za ishranu bilja u određenu vrstu i tip i dokumentacija potrebna za razvrstavanje usklađuje se sa vrstama i tipovima sredstva za ishranu bilja i dokumentacijom potrebnom za razvrstavanje utvrđenom za teritoriju Evropske unije.

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA U 2017 GODINI

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije u nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu i čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW). Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana obuhvata novi traktor sa standardnim delovima, uređajima i opremom, koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

K O N K U R S za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

Na Konkursu za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspočažu srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme, sredstva se dodeljuju kao podrška srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, s ciljem osavremenjavanja nastave u tim školama. Bespovratna sredstva za nabavku opreme po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti opreme. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.500.000,00 dinara. Korisnik sredstava, po jednoj prijavi, može aplicirati za sve namene navedene u konkursu, po više različitih tačaka u navedenim maksimalnim iznosima podrške. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku: 1. Sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda 2. Opreme za navodnjavanje 3. Konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru 4. Opreme na stočarskoj farmi u okviru poljoprivredne škole 5. Opremanje hladnjača, nabavka opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje,sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje i za preradu uljarica u okviru srednje poljoprivredne škole 6. Opremanje srednjih poljoprivrednih škola novim pogonskim i priključnim mašinama u poljoprivredi Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 14.04.2017. godine.

K O N K U R S za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje: 1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2017. godini; 2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2017. godini izvršile ovlašćene organizacije; 3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000,GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2017. godini. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 400.000,00 dinara. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice:- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo – razvrstano u mikro i malo privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, - udruženje građana, - zemljoradnička zadruga. Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU

Ciljevi Konkursa jesu povećanje šumovitosti AP Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva, unapređivanje rasadničke proizvodnje i finansiranje naučnoistraživačkog rada. 1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 390,00 hektara, u ukupnom iznosu do 54.000.000,00 dinara 2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 20 kilometara s jediničnom cenom 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 80.000.000,00 dinara. 3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara. 4. Naučnoistraživački rad u ukupnom iznosu do 4.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju:  za sredstva iz tačke 1. 1.1.za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, ako imaju osnove gazdovanja šumama ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje finansira ovaj sekretarijat; 1.2.za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine; 1.3.za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici zemljišta pogodnog za pošumljavanje nateritorijiAPVojvodine;  za sredstva iz tačke 2.– pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine;  za sredstva iz tačke 3. – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik u skladu s propisima, koji se nalazi na teritoriji AP Vojvodine;  za sredstva iz tačke 4. – naučne i obrazovne ustanove koje sprovode naučnoistraživačke radove iz oblasti šumarstva na teritoriji AP Vojvodine. Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste: - za tačke 1. i 2. zaključno sa 30.6.2017. godine. - za tačke 3. i 4. zaključno sa 31.8.2017. godine.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine) Podsticaji, u zavisnosti od programa iz člana 3. ovog pravilnika, su: 1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka,i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing); 2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing); 3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa (uključujući i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića), kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkuretnosti i dostizanja standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća igrožđa(„Službeni glasnik RS”, br. 73/14, 45/15 i 111/15).

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine) Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu, čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW). Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana obuhvata novi traktor sa standardnim delovima, uređajima i opremom, koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine - Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku. Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to: 1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika; 2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika; 3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika. Pravo na podsticaje iz člana 3. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima: 1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i 2) preduzetnik.