PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/16 od 25. maja 2016. godine) Član 1. U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Službeni glasnik RS”, broj 48/13), u članu 2. stav 2. reči: ,,u iznosu od 40% od visine premije osiguranja” zamenjuju se rečima: ,,u procentu koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju”. Član 2. U članu 3. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi: ,,Ako su polisom osiguranja pored površina, odnosno životinja prijavljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj osigurane i površine, odnosno životinje koje nisu prijavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, uz potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja, podnosi se Prilog uz potvrdu br. _________ o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo”. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE SITNOG VOĆA U SVEŽEM I SMRZNUTOM STANJU U FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju posebni uslovi higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa. Član 2. Posebni uslovi higijene sitnog voća iz člana 1. ovog pravilnika, odnose se na faze proizvodnje, prerade i prometa, i to: 1) prijem svežeg sitnog voća; 2) proizvodnja smrznutog sitnog voća; 3) klasiranje, pakovanje i skladištenje smrznutog sitnog voća; 4) transport svežeg i smrznutog sitnog voća.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU

ih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2016. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

LISTA O IZMENI LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine objavljuje LISTU O IZMENI LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA -Objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 46/16 od 13. maja 2016. godine- 1. U Listi sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 32/16) u tački 3. Biopesticidi, podtačka 2) BIOFUNGICIDI – MIKROBIOLOŠKI menja se i glasi:

PROGRAM INTERNACIONALIZACIJE - PROMOCIJA SRPSKE PRIVREDE U INOSTRANSTVU

Projektom će se finansirati sledeće grupe aktivnosti: prepoznavanje izvoznika sa velikim izvoznim potencijalom i proizvodima visoke dodate vrednosti, kao i povezivanje izvoznih preduzeća, organizacija zajedničke promotivne kampanje na ključnim tržištima, predstavljanje privrede Republike Srbije na međunarodnim događajima i sajmovima, organizacija promotivnih događaja (info dani, izložbe...) u inostranstvu, organizacija Međunarodnih poslovnih susreta u cilju povezivanja domćih privrednih subjekata sa stranim, privlačenje ulaganja koja rezultiraju izvozom i povećanom dodate vrednosti, saradnja sa trgovinskim misijama i privrednim predstavništivima.

PROGRAM INTERNACIONALIZACIJE - PROJEKAT PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

Kroz Program internacionalizacije RAS obezbeđuje kvalitetnu i kontinuiranu institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i klasterima koji su izvozno orjentisani. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na povećanje izvozne konkurentnosti srpske privrede, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika, poboljšanju kvaliteta izvoznih proizvoda, unapređenje strukture srpskog izvoza, kao i jačanje pozicije preduzeća na postojećim i izlazak na nova tržišta. Aktivnosti koje će se podržavati su: istraživanje inostranih tržišta i konkurencije, podrška preduzećima u početnim fazama tržišnog proboja, poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda, testiranje novih proizvoda, dizajniranje novog proizvoda i/ili ambalaže, okupljanje izvoznika po tržištima, stimulisanje poslovnog udruživanja u cilju zajedničkog izvoza, podrška prilikom identifikacije potencijalnih tržišta za plasiranje proizvoda/usluga, izlazak i opstanak na tržištu. U okviru ovog projekta RAS će sufinansirati do 50% opravdanih troškova (bez PDV-a) projektnih aktivnosti za mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnike i klastere koji su izvozno orijentisani.

Finansijska podrška za izvoznike - Faktoring

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor (AOFI) finansira izvozna preduzeća na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom i domaćem tržištu.

Finansijska podrška za izvoznike - Garancija

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice izdaje garancije, kontragarancije, okvirne linije za izdavanje garancija, garancije za uvoz opreme za mala i srednja izvozna preduzeća, avale i druga jemstva po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu, kao i garancije i jemstva izvoznicima za poslove na domaćem tržištu ukoliko se na taj način povećava izvozni potencijal klijenta, s tim da iznos garancije ne može biti veći od izvoza u tekućoj godini ili od iznosa izvoznih ugovora.

Finansijska podrška za izvoznike – Kratkoročno kreditiranje

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice odobrava dinarske kreditne aranžmane sa rokom otplate do pet godina izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima, ako zadovoljavaju sledeće uslove: posedovanje ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa ino kupcem ili odgovarajuće dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno zaključiti da se radi o izvoznom poslu i/ili poslovima kojima se utiče na podsticaj izvoza (porudžbenice, fakture); ostvaren izvoz u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u prethodnoj godini ili drugi odgovarajući proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva, uz posedovanje ugovora čiji je predmet izvozni posao u vrednosti od najmanje EUR 100.000,00 u tekućoj godini; ostvaren pozitivan neto rezultat poslovanja u prethodnoj godini izuzev ukoliko se radi o rešavanju problematičnih plasmana Agencije.