KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu Programa rada za 2015. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište: - za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i - za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA VEĆE INVESTICIONE PROJEKTE

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Krediti će se dodeljivati za finansiranje: - izgradnje, adaptacije i opremanja građevinskih objekata u poslovne svrhe za sopstvene potrebe - nabavka opreme Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

P R A V I L N I K O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi P R A V I L N I K O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 5. februara 2016. godine)

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI - Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 5. februara 2016. godine -

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

U Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13 i 102/15), u članu 2. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati i dr).” U članu 3. tačka 3) menja se i glasi: „3) ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;”

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2016. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/13), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 105/14 od 3. oktobra 2014. godine) I UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste: 1) primarna proizvodnja biljnih kultura, i to: (1) žitarica, (2) industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, (3) povrća, (4) voća, (5) grožđa, (6) cveća; 2) primarna stočarska proizvodnja, i to: (1) proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg), (2) proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa), (3) proizvodnja konzumne ribe, (4) proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa/projekata u oblasti unapređenja poljoprivrede u opštini Vršac u prvoj polovini 2016 godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00din.

Opština Vršac, objavila je javni poziv za sufinansiranje programa/projekata u oblasti unapređenja poljoprivrede u opštini Vršac u prvoj polovini 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 din. Sufinansiraće se programi iz oblasti poljoprivrede koji doprinose razvoju i unapređenju : 1. stočarstva 2. povrtarske proizvodnje 3. vinogradarstva i vinarstva. Rok za podnošenje prijava je 15.02.2016. godine.