JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI MLEČNIH KRAVA

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava registrovani za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava. Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata, u objektima registrovanim za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, u svrhu pripreme tople potrošne vode korišćenjem solarne energije u kombinaciji sa sistemom za rekuperaciju toplote, sa ciljem: 1. adaptacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode, odnosno hlađenje mleka (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo ili električnu energiju) nabavkom i montažom sistema za rekuperaciju toplote (koji čine rezervoar za vodu, izmenjivač toplote povezan na deo sistema za hlađenje mleka, cirkulaciona pumpa i prateća merno regulaciona oprema) i sistema sa solarnim termalnim kolektorima i pratećom instalacijom (cevovodi, armatura, cirkulaciona pumpa, ekspanzioni sud i ostala prateća mašinska i elektro oprema). 2. rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode, odnosno hlađenja mleka, dodavanjem sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE I OPREME U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLJUČUJUĆI I PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U 2016. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove priključne mehanizacije i opreme u 2016. godini, predviđen je ukupan iznos od 5.000.000.00 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme. Prilikom obračuna se uzima vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 25.000,00 dinara a maksimalan iznos 500.000,00 dinara. Bespovratna sredstva će se koristiti za sledeće namene: 1. Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući i pečurke) i cveće  Nabavka mašine za rezidbu i tarupiranje  Nabavka prskalice ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina  Nabavka sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka, vinograda i rasadnika od izmrzavanja 2. Sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromantično i začinsko bilje i dr.) 1. Nabavka priključnih mašina za žetvu i berbu 2. Nabavka mašina za obradu zemljišta 3. Nabavka sejalice Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu u okviru istog sektora.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, br. 29/14, 37/14-ispravka, 39/14, 72/14, 80/15 i 84/15), u Prilogu 4 - Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla(*), Glava II. MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE ODREĐENIH KONTAMINENATA, Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M1, broj: „0,050” zamenjuje se brojem: „0,25”.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

U tački 4) reči: „a najviše 4.200 dinara” zamenjuje se rečima: „a najviše 2.800 dinara”. Stav 2. menja se i glasi: „Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji iz stava 1. tač. 1), 2) i 5) ovog člana utvrđuju se u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za premiju za mleko, osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.”

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije, objavljen je u„Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 33/16 od 1. aprila 2016. godine Član 1. U Pravilniku o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije („Službeni glasnik RS”, broj 48/13), u članu 1. posle reči: „marketing” dodaju se zapeta i reči: „kao i za uspostavljanje i jačanje proizvođačkih grupa”.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MERA RANOG OTKRIVANJA I DIJAGNOSTIKE ZARAZNE BOLESTI TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE OVE ZARAZNE BOLES

U Pravilniku o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 96/10), u članu 4. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi: „8a) komercijalni dokument je dokument kojim isporučilac potvrđuje da su ispunjeni zdravstveni uslovi u pošiljci, koji je sačinjen u tri primerka, od čega je jedan primerak original koji prati pošiljku tokom prevoza i zadržava ga primalac, a ostali primerci su kopije, čiji jedan primerak zadržava isporučilac, a drugi primerak zadržava prevoznik, a koji sadrži najmanje sledeće podatke: serijski broj dokumenta, naziv i sedište isporučioca i veterinarski kontrolni broj objekta, naziv i sedište primaoca i veterinarski kontrolni broj objekta, naziv i sedište prevoznika, veterinarski kontrolni broj i registarski broj prevoznog sredstva, datum isporuke materijala iz objekta, opis proizvoda i vrstu životinja od koje je proizveden, uključujući i podatak da je materijal Kategorije 3 u skladu sa propisom kojim se uređuje način razvrstavanja i postupanja sa sporednim proivodima životinjskog porekla, količinu materijala, njegovu masu ili broj pakovanja i izjavu isporučioca kojom potvrđuje da su preduzete sve mere predostrožnosti da ne dođe do kontaminacije patogenim mikrorganizmima, kao i unakrsne kontaminacije između različitih kategorija sporednih proizvoda životinjskog porekla, potpis isporučioca i datum potpisa;ˮ.