PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE SITNOG VOĆA U SVEŽEM I SMRZNUTOM STANJU U FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju posebni uslovi higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa. Član 2. Posebni uslovi higijene sitnog voća iz člana 1. ovog pravilnika, odnose se na faze proizvodnje, prerade i prometa, i to: 1) prijem svežeg sitnog voća; 2) proizvodnja smrznutog sitnog voća; 3) klasiranje, pakovanje i skladištenje smrznutog sitnog voća; 4) transport svežeg i smrznutog sitnog voća.