PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja.Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku godinu od 15. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev.Izuzetno u 2017. godini lica iz člana 2. ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaj, ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) Prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela („Službeni glasnik RS”, br. 94/13, 55/14 i 15/16). Član 2.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14,103/15 i 101/16), Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; 5) srednja škola; 6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

PRAVILNIK O LISTI GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, NAČINU OČUVANJA GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I O LISTI AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I UGROŽENIH AUTOHTONIH RASA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 33 od 7. aprila 2017. godine) Ovim pravilnikom propisuje se Lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i Lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa, koja sadrži i kriterijume za utvrđivanje ugroženosti rase.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/17), u članu 2. tačka 12) briše se. Član 2. U članu 7. tačka 4) menja se i glasi: „4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;”. Član 3. U članu 11. stav 1. tač. 6) i 7) menjaju se i glase: „6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave; 7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;”. Član 4. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

(Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 33/17 od 7. aprila 2017. godine) U Pravilniku o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/17), u članu 2.posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi: ,,2a) poreske obaveze jesu obaveze po osnovu poreskih davanja, osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja;”. Član 2. U članu 7. stav 1. tačka 6) menja se i glasi: ,,6) je izmirilo dospele poreske obaveze;”. Član 3. U članu 12. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase: ,,3) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave; 4) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;”. Član 4. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”

P R AV I L N I K O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA, KAO I NAČINU I POSTUPKU RADA KONTROLNE ORGANIZACIJE

„Službeni glasnik RS”, broj 30/17 od 31. marta 2017. godine)Ovim pravilnikom bliže se propisuju tehnički i kadrovski uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija, način vođenja poslova vezanih za geografsko poreklo, način i postupak rada kontrolne organizacije, kontrola proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom i kontrola proizvodnje vina sa geografskim poreklom.Kontrolna organizacija jeste organizacija koja obavlja poslove kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: kontrola proizvodnje grožđa) i kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: kontrola proizvodnje vina), kao i ostale poslove vezane za kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: poslovi vezani za geografsko poreklo) i koja je ovlašćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA, ODSTUPANJIMA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I MINIMALNIM I MAKSIMALNIM VREDNOSTIMA DOZVOLJENOG ODSTUPANJA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I O SADRŽINI DEKLARACIJE I NAČINU OBELEŽ

(Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 30/17 od 31. marta 2017. godine)Ovim pravilnikom propisuju se: bliži uslovi za razvrstavanje sredstva za ishranu bilja u određenu vrstu i tip i potrebna dokumentacija za razvrstavanje; bliži uslovi za utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanja od sadržaja hranljivih materija, minimalne i maksimalne vrednosti dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i sadržina deklaracije i način obeležavanja sredstava za ishranu bilja.Razvrstavanje sredstva za ishranu bilja u određenu vrstu i tip i dokumentacija potrebna za razvrstavanje usklađuje se sa vrstama i tipovima sredstva za ishranu bilja i dokumentacijom potrebnom za razvrstavanje utvrđenom za teritoriju Evropske unije.

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA U 2017 GODINI

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije u nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu i čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW). Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana obuhvata novi traktor sa standardnim delovima, uređajima i opremom, koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.