JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: -da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; -da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; -da je izvršio obeležavanje pčelinjih društava i registraciju pčelinjaka na teritoriji grada Beograda; -da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela,sadržini uverenja o transportu kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br.73/2010); -da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme, koja je predmet javnog poziva. Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

K O N K U R S ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITANAMENJENIH FINANSIRANJU NABAVKE NOVE OPREME, MIKRO, MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PREDUZETNICIMA I ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku nove opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti: - proizvodnja i prerada, - turizam, - proizvodne usluge. Kao oprema priznaje se, oprema čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i čija pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke opreme je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos do 80 %ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima: Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

K O N K U R S za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE I BUŠENJE BUNARA U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: -Maksimalan iznos kredita 40.000 evra -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra -grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata -rok otplate kredita 30 meseci -otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: - maksimalan iznos kredita 40.000 evra, - grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, - rok otplate 60 meseci, - otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI ZA TOV U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita 15.000 evra, -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra, -rok otplate 15 meseci, -korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLJUČNE) U POLJOPRIVREDI U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije -Maksimalan iznos kredita 40.000 evra -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra, -Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, -Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, -Rok otplate kredita 60 meseci, -Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU PČELINJIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita 20.000 evra, -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra, -rok otplate 18 meseca, -grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, -otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 4 rate) Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU RIBLJE MLAĐI I NOVE OPREME ZA RIBNJAKE U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita 40.000 evra, -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra, - grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, - rok otplate 60 meseci, - otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču riblje mlađi i opreme za ribnjake koju bude odabrao učesnik konkursa.