POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA ( PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREME U NJIMA U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita 15.000 evra, -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra, -rok otplate 24 meseca, -grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, -otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata) Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA U 2017.GODINI

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita 40.000 evra, -rok otplate 12 meseci, -grejs period u trajanju od 12 meseci , za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, -otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate), -Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra. Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kojeg bude odabrao učesnik konkursa.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA IZGRADNJU OBJEKATA NAMENJENIH SKLADIŠTENJU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNJAČA U 2017.GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita 40.000 evra, -minimalni iznos kredita 10.000 evra, -grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata -rok otplate 36 meseci, -otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI OCENJIVAČA VINA I VISINI NADOKNADE ZA RAD OCENJIVAČA

U Pravilniku o listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača („Službeni glasnik RS”, broj 31/12),u članu 5. stav 1. u tački 1) reči:„300 dinara” zamenjuju se rečima: „350 dinara”. U tački 2) reči: „1000 dinara” zamenjuju se rečima: „1200 dinara” . U tački 3) reči: „1500 dinara” zamenjuju se rečima: „1800 dinara” . U stavu 2. reči: „100 dinara” zamenjuju se rečima: „120 dinara”, a reči: „200 dinara” zamenjuju se rečima: „240 dinara”. U stavu 3. reči: „2.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.400 dinara”, a reči: „7.000 dinara” zamenjuju se rečima: „8.400 dinara”.

PRAVILNIK O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

Ovim pravilnikom bliže se propisuje obrazac međunarodne potvrde (sertifikata) o ulovu, obrazac međunarodne potvrde za reeksport (sertifikat za reeksport) i obrazac potvrde da su proizvodi ribarstva u skladu sa međunarodnom potvrdom (sertifikatom) o ulovu, način vođenja evidencije o tim potvrdama, kao i lista proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne potvrde.

SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 8/17 od 3. februara 2017. godine)1. Javna skladišta koja su upisana u Registar javnih skladišta su Gazda ipo” d.o.o. Beograd,Palilula, Cvijićeva 112-120/III skladište Velika Plana. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta („Službeni glasnik RS”, broj 86/16).

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, br. 8/17 od 3. februara 2017. godine - Član 1. U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo (,,Službeni glasnik RS”, br. 40/14, 57/14 i 9/16), u članu 2. stav 1. reči: ,,16. novembra” zamenjuju se rečima: ,,1.oktobra”. Član 2. U članu 5. reči: ,,Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede” zamenjuju se rečima: ,,ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede”

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 8/17 od 3. februara 2017. godine) Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2017. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.