K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U 2017. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA

(„Službeni list opštine Inđija“ broj 26/16) Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme. Prilikom obračuna se uzima vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:  Za sektor mleka: min. 15.000 dinara, maks. 200.000 dinara  Za sektor mesa: min. 15.000 dinara, maks. 200.000 dinara  Za sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće: min. 25.000 dinara, maks. 500.000 dinara  Za sektor ostali usevi: min. 25.000 dinara, maks. 500.000 dinara  Za sektor pčelarstvo: min. 5.000 dinara, maks. 100.000 dinara Podnosilac zahteva može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa, s tim da je maksimalan iznos povraćaja po jednoj prijavi 500.000,00 dinara. Korisnici sredstava su- - fizičko lice– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva - preduzetnik i pravno lice upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2017.godine.

I Z M E N U B R O J 1 J A V N O G P O Z I V A ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA U 2017. GODINI

(„Službeni glasnik RS, broj 29/17) U Javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini, broj 320-11- 18055/2017-01 od 4. aprila 2017. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), menja se član 9. Javnog poziva i produžava rok za podnošenje Zahteva za odobravanje prava na podsticaje, tako da glasi: „Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 31. maja 2017. godine.“ U svemu ostalom tekst Javnog poziva ostaje nepromenjen. Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva i izmene Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20- 101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

(„Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16),Kao dugoočekivana najava, ovim izmenjenim prailnikom, supružnici mogu imati dva posebna gazdinstva, što do sada nije bilo moguće po poslednjem pravilniku. U 2017. i 2018. godini poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, prilikom upisa, odnosno prilikom prve promene podataka u kalendarskoj godini koji se odnose na upis u Registar u 2017. godini, odnosno 2018. godini. Uslov za pasivni status u 2017. i 2018. godini ne stiče se ako poljoprivredno gazdinstvo ne izvrši obnovu registracije.Poljoprivredno gazdinstvo koje se na dan stupanja na snagu ovog pravilnika nalazi u pasivnom statusu iz razloga utvrđenom u članu 5. stav 1. ovog pravilnika, u 2017. i 2018. godini vodi se u aktivnom statusu ako Upravi podnese zahtev za obnovu aktivnog statusa i dostavi sve podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru ili izjavu da podaci u Registru nisu promenjeni.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, POVRĆA (UKLJUČUJUĆI I PEČURKE), GROŽĐA, PROIZVODNJU VINA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017.GODINI

(„Službeni list APV”,broj 69/2016)Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ‒ do 2.000.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava jeste do 2.200.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1. nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) i grožđa kao i njihovih proizvoda: 2. nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda 3. nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke) i grožđa 4. nabavku opreme za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića 5. nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke) i grožđa Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo; - zemljoradnička zadruga Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, a zemljoradnička zadruga ukoliko je razvrstana u mikro, malo ili srednje i veliko pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

(„Službeni list APV”, broj: 69/16) Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 23.06.2017.godine. Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća. Sredstva za podršku investicija ‒ prema Pravilniku i po Konkursu ‒ dodeljuju se bespovratno. Podsticajna sredstva po Konkursu za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini utvrđuju se u iznosu do 75% od vrednosti cele investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.200.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara. Korisnici sredstava su fizička lica i preduzetnici stariji od 18 i mlađi od 40 godina ‒ na dan podnošenja zahteva, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva posle 01.01.2016. godine, a do dana zaključenja ugovora.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 43/17 od 5. maja 2017. godine) Radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja sprovode se sledeće mere: 1) obeležavanje i evidentiranje životinja, registracija i evidentiranje gazdinstava i unošenje podataka o obeleženim i evidentiranim životinjama i registrovanim gazdinstvima u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja (u daljem tekstu: Centralna baza); 2) biosigurnosne mere i dobrobit životinja; 3) epizootiološki nadzor zdravstvenog stanja životinja (aktivni i pasivni); 4) edukacija vlasnika, držaoca životinja i korisnika lovišta; 5) imunoprofilaktičkemere; 6) dijagnostička ispitivanja u cilju ranog otkrivanja naročito opasnih zaraznih bolesti, organizacija i sprovođenje epizootiološkog uviđaja u slučaju pojave sumnje na naročito opasne i druge zarazne bolesti; 7) dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva; 8) dijagnostička ispitivanja kod pobačaja i vođenje evidencije o pobačajima i izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima; 9) dijagnostičko ispitivanje priplodnih bikova, nerastova, ovnova i jarčeva koji se koriste za prirodno parenje i proizvodnju semena u centrima za veštačko osemenjavanje.

K O N K U R S ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA U 2017. GODINI

(„Službeni glasnik RS“, broj 29/17 i 33/17) Uprava raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017 godini (u daljem tekstu: Konkurs). Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to: 1) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika; 2) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika; 3) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika; 4) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika. Rok za podnošenje prijave--Prijava na konkurs podnosi se u roku od 8. maja do 8. juna 2017. godine.

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA U 2017 GODINI

(„Službeni glasnik RS, broj 29/17) Podsticaji, u zavisnosti od programa iz stava 1. ovog člana, su: 1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka); 2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa); 3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa, uključujući i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu voća, povrćai grožđa). Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja Pravo na podsticaje za investicije u preradu mesa i pravo na podsticaje za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) preduzetnik; 2) privredno društvo; 3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Zahtev za odobravanje prava na podsticaje iz člana 12. stav 1. ovog Javnog poziva i Zahtev za isplatu podsticaja za realizovane investicije iz člana 12. stav 3. ovog Javnog poziva, podnosi se u periodu od 8. maja do 7. jula 2017. godine.

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 41/17 od 28. aprila 2017. godine – Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za: 1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko);2) tov junadi;3) tov jagnjadi;4) tov jaradi;5) tov svinja;6) krave dojilje;7) košnice pčela;8) proizvodnju konzumne ribe;9) krave za uzgoj teladi za tov;10) kvalitetne priplodne mlečne krave;11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu:kvalitetne priplodne tovne krave);12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze);13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače);14) roditeljske kokoške teškog tipa;15) roditeljske kokoške lakog tipa;16) roditeljske ćurke;17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke