PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 26/17 od 20. marta 2017. godine -Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje: 1) dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava; 2) dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika; 3) deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova; 4) pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva; 5) tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova. Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste iz stava 1. tač. 2)-5) ovog člana ne utiče međusobna polna pripadnost grla. Lice iz stava 1. ovog člana pravo na podsticaje u stočarstvu za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine - Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), i to: 1) od 21. marta do 31. jula tekuće godine; 2) od 1. do 31. januara naredne godine - za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U OPREMU ZA HLADNJAČE, MAŠINE, OPREMU ZA PRERADU ULJARICA I SUŠARE ZA AROMATIČNO, ZAČINSKO I LEKOVITO BILJE U 2017. GODINI

Konkurs je otvoren do utroška sredstava,zaključno sa 31.05.2017.g.Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za: 1. nabavku opreme za -skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište: hladionička vrata,termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema; 2. nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparivači, kondenzatori; 3. nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća i nabavku boks - paleta za skladištenje proizvoda: mašine za čišćenje i pranje, linije za sortiranje i kalibriranje, linije za pakovanje i označavanje, -boks i ram palete; 4. nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje: tunelske, trakaste, komorne sušare, oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem –liofilizator, druga i slična oprema, prese za hladno ceđenje ulja i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne podtačke, kao i za više namena - od 1. do 3. podtačke

PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2017. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Krajnji rok za podnošenje prijava na Konkurs jeste 31.05.2017.godine;Sredstva se dodeljuju bespovratno.Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.500.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za: a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala); b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakupa izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade); c) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakupa izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja,troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade). Korisnici: - lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, - udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom,neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava. Za manifestacije pod rednim brojem 2. i 3. mogu konkurisati udruženja građana koja su upisana u APR pre 01.01.2017.godine.

KONKURS za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2017.godinu

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova,bez PDV-a po korisniku, a ostalih 20% obezbeđuje korisnik sredstava.Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 din/hektaru.Iznos sredstava za podršku izgradnji ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 din/hektaru. Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV-a. Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa: 1. Čišćenje terena 2. Izrada nasipa 3. Korekcija krune postojećeg nasipa 4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje 5. Izgradnja obodnog kanala 6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta 7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu 8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala 9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju 10. Razastiranje iskopanog materijala 11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa,12. Nabijanje nasipa vibroježom 13. Izrada pregradnog nasipa 14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RC”, broj 24/17 od 17. marta 2017. godine -U Pravilniku o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu (,,Službeni glasnik RS”, br. 38/12, 50/15 i 62/16), u članu 37. stav 2. reči: ,,do 31. marta 2017. godine” zamenjuju se rečima: ,,do 31. marta 2019.godine”.

P R A V I L N I K O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 21/17 od 10. marta 2017. godine)U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja(„Službeni glasnik RS”, br. 29/14, 37/14-ispravka, 39/14, 72/14, 80/15, 84/15, 35/16 i 81/16), u Prilogu 4 - Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata uhrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla(*), MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE ODREĐENIH KONTAMINENATA,Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M1,broj: „0,050” zamenjuje se brojem: „0,25”.

PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE

- Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 19/17 od 8. marta 2017. godine. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za deklarisanje,označavanje i reklamiranje hrane. Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na upakovanu i neupakovanu hranu.Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na hranu namenjenu: 1) krajnjem potrošaču; 2) objektima javne ishrane

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 300.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 100.000,00 dinara ili veća od tog iznosa. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za: 1. nabavku novih pčelinjih društava - maksimalan iznos podrške do 100.000,00 dinara; 2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice, električna centrifuga, manuelna centrifuga, stresač pčela, električni otklapač saća, kada za otklapanje saća, sto za otklapanje saća, stalak za otklapanje saća, električna pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ručna dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakupljač polena (ugrađen u podnjaču), kanta za med (od inoksa i plastične mase ‒ PP ili PET), cisterna za čuvanje meda, topionik voska sa presom, topionik voska za cele ramove, električni dekristalizator meda, duplikator ‒ homogenizator s mešalicom i reduktorom, matične rešetke, pčelarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača, mlin čekićar za mlevenje šećera, pčelarska SMS vaga, motorni izduvač za pčele i sušara za polen - maksimalan iznos podrške do 300.000,00 dinara.

K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 25.000,00 dinara. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to : 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava; - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava; 2. pravno lice: - privredno društvo; - zemljoradnička zadruga. Bespovratna sredstva će se koristiti za sledeće namene: I Opremanje govedarskih farmi: II Opremanje svinjarskih farmi: III Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi: IV Opremanje živinarskih farmi (brojleri):