JAVNI POZIV NOSIOCIMA POLJPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREUZIMANJE MINERALNOG DJUBRIVA IZ GRADSKIH ROBNIH REZERVI

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva MAP (12:52) iz gradskih robnih rezervi. II Najmanja površina namenjena za setvu za koje se može preuzimati mineralno đubrivo je 1 hektar. Površina za koju se može prijaviti nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti veća od površine navedene u strukturi poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu. Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se može preuzeti po javnom pozivu je od 100 do 150 kilograma po hektaru. III Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji preuzmu mineralno đubrivo iz gradskih robnih rezervi, u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu najkasnije do 31.08.2018. godine, u paritetu 1 kg mineralnog đubriva : 3,5 kg merkantilne pšenice.

JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA, ZA NABAVKU PRENOSNE OPREME ZA MUŽU, NOVE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE, ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA VOĆA 

Gradsko veće na današnjoj sednici donelo je odluku o objavljivanju tri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima na teritoriji grada Kragujevca.

PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine. Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća. Sredstva za podršku investicija prema Pravilniku i po Konkursu dodeljuju se bespovratno. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do70%odukupne vrednosti investicije. Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 490.000,00 dinara.

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.05.2017.godine. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za nabavku: 1. konstrukcija za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična); 2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekta zaštićenog prostora; 3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote; 4. mreže za senčenje objekta; 5. sistema za navodnjavanje «kap po kap“, sistema za mikrokišenje; 6. instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage; 7. sistema za zagrevanje (na primer: sistemi za zagrevanje na biomasu kao energent,sistem cevi koji prolazi kroz redove biljaka, gasni kotlovi, kotlovi na čvrsto gorivo,kotlovi na pelet, toplotne pumpe).

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017.GODINI

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće: A. Izgradnju eksploatacionih bunara B. Nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima,sistema za navodnjavanje „kap po kap“,i podzemnih i nadzemnih „kap po kap“ laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila. V. Nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“, pod uslovom da se navodnjava minimalno pet hektara površine po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše tri mašine u tipu „Tifona“. G. Nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“, “Linear“, pod uslovom da se navodnjava najmanje pedeset hektara površine. D. Izgradnju cevovoda.

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 16/17 od 2. februara 2017. godine). Prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RS”, br. 46/15, 111/15 i 14/16).

P R A V I L N I K O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 5. februara 2016. godine) „Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u __________ godini.

MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ciljevi programa su : - podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata; - podsticanje zapošljavanja; - podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja; Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja.Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.