Lista prihvatljivih investicija i troškova za meru investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

LISTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

SLOŽENI POSLOVNI PLAN

ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

JEDNOSTAVNI POSLOVNI PLAN

ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivost podnosioca i projekata

ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

OBELEŽAVANJE PREDMETA INVESTICIJE

ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

PREPORUKE KOMISIJE ZA ZA OCENU STANJA USEVA KUKURUZA RODA 2017.

Komisija za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu (u daljem tekstu: Komisija) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, predložila je set preventivnih i drugih mera kojih se moraju pridržavati proizvođači i skladištari kukuruza u cilju sprečavanja biosinteze aflatoksina i drugih mikotoksina u zrnu kukuruza roda 2017. godine.

K O N K U R S ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE SADNOG MATERIJALA I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2017. GODINU

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za: 1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti, a koje su sve navedene u Prilogu 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: sertifikacija); 2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) (u daljem tekstu: klonska selekcija) navedene u Prilogu 2 - Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo. Pravo na podsticaje za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju, podnosilac zahteva može da ostvari za 2017. godinu za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000,00 dinara.

J A V N I K O N K U R S ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE SOPSTVENOG BIZNISA

CILJEVI KONKURSA: - promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i pružanje finasijske podrške najboljim poslovnim idejama za koje se proceni da imaju kapacitet sa kojim bi olakšali poslovanje.