JAVNI POZIVI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA U 2017. GODINI ZA PODSTICAJI KUPOVINI OPREMA U VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU I POVRTARSTVU

USLOVI: proizvodnja i/ili prerada voća, grožđa i povrća; PODSTICAJ: u visini 80% visine cene opreme, minimalan iznos sredstava od 30.000,00 dinara a maksimalni iznos od 300.000,00 dinara po korisniku.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU POLOVNIH TRAKTORA IZ UVOZA NA TERITORIJI GRADA UŽICA

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava za nabavku polovnih traktora iz uvoza na teritoriji grada Užica u 2017. godini. Predmet podsticaja predstavljaju polovni traktori namenjeni izvođenju poljoprivrednih radova sa sastavnim standardnim delovima, uređajima i opremom koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

OBELEŽAVANJE PREDMETA INVESTICIJE

Z A K O N O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15), u članu 1. stav 4. posle reči: „pravno lice” dodaju se zapeta i reči: „osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 83/08 i 12/14 – u daljem tekstu: Sporazum)”.