Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBASTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBASTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBASTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU. U Pravilniku o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu („Službeni glasnik RS”, br. 10/17, 52/17, 115/17 i 39/18), u članu 8. reči: „a primenjuje se od 1. januara 2019. godine” zamenjuju se rečima: „a primenjuje se od 1. jula 2019. godine”.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja, na osnovu člana 25. stav 1. tačka 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja, na osnovu člana 25. stav 1. tačka 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS" br. 30/10, od 7. 5. 2010. godine), objavljuje: JAVNI POZIV za - prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze koje su kao takve upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja, na osnovu člana 25. stav 1. tačka 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS" br. 30/10, od 7. 5. 2010. godine), objavljuje: JAVNI POZIV za - prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze koje su kao takve upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja. Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je brisanje sorti voća i vinove loze koje se nalaze u Registru kao odomaćene a nisu zastupljene u proizvodnji, odnosno sorte koje se ne održavaju a shodno članu 25. stav 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja:

REPUBLIČKE ROBNE REZERVE SU RASPISALE JAVNI POZIV ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000t MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

REPUBLIČKE ROBNE REZERVE SU RASPISALE JAVNI POZIV ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000t MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

REPUBLIČKE ROBNE REZERVE SU RASPISALE JAVNI POZIV ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000t MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU. Na osnovu Zaključka 05 Broj: 339-11780/2018 od 06.12.2018. godine Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku, i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad.

Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

Vlada je donelaUREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI. U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/18, 66/18 i 86/18), u članu 2. stav 2. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 21.268.248.000 dinara. Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-11651/2018 od 29. novembra 2018. godine preneta su sredstva u iznosu od 633.565.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, od kojih se iznos od 20.801.813.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.”.