Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI. U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 3/19) u članu 2. stav 2. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 22.020.314.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-1848/2019 od 21. februara 2019. godine preneta su sredstva u iznosu od 1.900.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 23.920.314.000 dinara, koja se raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.”.

Vlada je donela UREDBU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU

Vlada je donela UREDBU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU

Vlada je donela UREDBU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU. Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2019. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje  JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2019. GODINI. Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI. I OSNOVNE INFORMACIJE Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom. Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2019. GODINI. Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje - kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.  Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, a realizuje se kroz: 1. zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa; 2. zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme (na početku programa ili do isteka šestog meseca, odnosno završetka programa) - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 6 meseci, odnosno ukupno 12 meseci; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka finansiranja. Nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u struci koja je uslov za rad na tim poslovima, u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog / stručnog ispita.  Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba:   refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa). Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom. Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE  Raspisuje JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2019. GODINI. Program podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE  Raspisuje  JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI KONKURS  ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuje JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI. Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.