PRAVILNIK  O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RS”, broj 26/17), u članu 2. stav 1. menja se

P R A V I L N I K O IZMENI PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE

U Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (,,Službeni glasnik RS”, broj 19/17), u članu 12. stav 1. reči: ,,člana 10. stav 2.ˮ zamenjuju se rečima: ,,člana 8. stav 1.ˮ.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

U Pravilniku o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja („Službeni glasnik RSˮ, broj 58/16), u članu 9. dodaje se stav 2, koji glasi: „Prilikom podnošenja zahteva za obnovu registracije ne podnosi se potvrda overena od strane odgajivačke organizacije o broju životinja prema rasi i kategoriji za koju se podnosi zahtev, ukoliko je zahtev za obnovu registracije podnet u roku od 30 dana od dana isteka perioda od sedam godina.”

P R A V I L N I K O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

Podsećamo Vas da se podsticaji za tov stoke mogu ostvariti ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. januara do 15. oktobra tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

U Pravilniku o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 24/15, 111/15, 110/16), Prilog – Šifarnik mera, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 24/15, 111/15, 110/16) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom – Šifarnik mera, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaj.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2018. GODINU

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područje za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom u odnosu na izgradnju, uređenje i opremanje objekata, uslovi u poslovanju hranom u slučaju primene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje i prometa hrane kao i kod subjekata u poslovanju hranom koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU