Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA. Član 1. U Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 7. stav 6. briše se. Dosadašnji stav 7. postaje stav 6. Član 2. Član 8. menja se i glasi: „Član 8. Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu. U Registar distributera i uvoznika upisuje se svaki objekat za skladištenje i prodajno mesto, koji ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom. Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika. Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor. Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene. Promena podataka iz stava 5. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar, koje je konačno u upravnom postupku i protiv koga se može pokrenuti upravni spor. Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev.”

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE. Član 1. U Zakonu o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) u članu 4. posle tačke 2) dodaje se nova tačka 2a), koja glasi: „2a) Međunarodno prihvaćeni standardi, smernice, vodiči i preporuke jesu oni koji su razrađeni u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Komisije Codex Alimentarius, Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE), Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC), Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO), Međunarodnog udruženja hemijskih analitičara (AOAC), Međunarodnog kolaborativnog saveta za analitiku pesticida (CIPAC), Evropske organizacije za saradnju i razvoj (OECD), Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i dr;”. U tački 4) reč: „genetski” zamenjuje se rečju: „genetički”, reč: „aromaˮ zamenjuje se rečima: „prehrambenih aromaˮ, a reči: „enzimskih preparataˮ rečima: „prehrambenih enzimskih preparataˮ. Tačka 8) briše se. Tačka 11) briše se. Tačka 12) menja se i glasi: „12) Primarna proizvodnja jeste proizvodnja, uzgoj i gajenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, berbu ili ubiranje plodova, muža, uzgoj životinja pre klanja, kao i lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova;”. U tački 14) podtačka (4) menja se i glasi: „(4) ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane, poslastičarnicama, pekarama, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;”. Tačka 17. briše se. Posle tačke 21) dodaje se nova tačka 21a), koja glasi: „21a) Službena kontrola jeste bilo koji postupak kontrole koji nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa propisima o bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i sa propisima iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja;”. Posle tačke 23) dodaje se nova tačka 23a), koja glasi: „23a) Uputstva ili vodiči jesu dokumenta koja se donose od strane subjekata u poslovanju hranom, odnosno hranom za životinje, njihovih udruženja, odnosno nadležnog organa u cilju postizanja efikasnog sistema bezbednosti hrane, odnosno hrane za životinje;”. U tački 25) stav 1. podtačka (1) reči: „koje ne služe za proizvodnju hrane” brišu se.

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA. U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 3. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase: „1a) aktivna supstanca niskog rizika jeste supstanca koja, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, nije klasifikovana u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, senzibilizacija, veoma toksično, toksično, eksplozivno, korozivno, kao i supstanca koja nije perzistetna (period poluraspada u zemljištu manji od 60 dana); supstanca čiji je biokoncentracioni faktor manji od 100; supstanca koja ne dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema; supstanca koja ne izaziva neurotoksične ili imunotoksične efekte; 1b) ađuvant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se sastoji od koformulanata, ili preparat, tj. proizvod koji sadrži jedan ili više koformulanata, koje korisnik meša sa proizvodom za zaštitu bilja ili proizvodom opšte upotrebe za zaštitu bilja i tako poboljšava njihovu efikasnost ili druge pesticidne osobine;”. Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a) i 4b), koje glase: „4a) dobra eksperimentalna praksa jeste praksa za sprovođenje testova efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u polju u skladu sa odredbama smernica PP 1/181 i PP 1/152 Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant protection Organisation – EPPO); 4b) dobra laboratorijska praksa jeste sistem kvaliteta koji se odnosi na organizaciju i uslove pod kojima se planiraju, izvode, prate, snimaju, arhiviraju i saopštavaju nekliničke/predkliničke studije i studije u oblasti bezbednosti po životnu sredinu;”. Tačka 5) menja se i glasi: „5) dobra poljoprivredna praksa jeste preporučena, odobrena ili registrovana bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa postojećim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, transporta, distribucije i prerade hrane i hrane za životinje i podrazumeva primenu principa integralnog upravljanja štetnim organizmima u određenom klimatskom području, kao i primenu minimalnih količina sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanje maksimalnih koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja na najnižem nivou, radi postizanja željenog efekta;”.