AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE

Cilj pripreme Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) je
definisanje odgovarajućih indikatora - pokazatelja, koji pored praćenja realizacije Strategije obezbeđuju i harmonizaciju sa aktivnostima koje su u Evropskoj uniji
relevantne za oblasti životne sredine i voda, specifične indikatore, koje je potrebno pratiti na nacionalnom nivou i parametre kojima se unapređuje statistika u oblasti voda, kao i definisanje aktivnosti sa rokovima i organima, organizacijama i javnim preduzećima nadležnim za realizaciju tih aktivnosti, za period važenja
Akcionog plana.

Akcioni plan se odnosi na period od 2021. do 2023. godine i koncipiran je u skladu sa strukturom ciljeva i mera utvrđenih Strategijom, s tim što je izvršeno terminološko usklađivanje sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije na način da su određeni ciljevi preformulisani na način da strateški ciljevi za određene oblasti iz Strategije odgovaraju opštim ciljevima u Akcionom planu i da operativni ciljevi odgovaraju posebnim ciljevima. Formulacije mera su precizirane i u određenim slučajevima izvršeno je spajanje dve mere iz Strategije u jednu u Akcionom planu.

Izvor: minpolj.gov.rs
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: