Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ZASNIVANJE ILI PROŠIRENJE OVČARSKIH STADA U VLASNIŠTVU IZBEGLIH, PROGNANIH ILI RASELJENIH LICA U AP VOJVODINI

 I
Javni poziv se raspisuje za korisnike koji u skladu sa zakonom imaju ili su imali status izbeglih,prognanih  ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pomoć se odobrava jednokratno i bespovratno, u vidu stada sjagnjenih ovaca rase pramenka, u cilju ekonomskog osnaživanja korisnika i stvaranja materijalnih uslova za njihovu potpunu i trajnu integraciju. Jednoj porodici može biti dodeljeno najviše 10 grla, a ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj javni poziv iznosi 2.000.000,00 dinara.
II
Uz Prijavu na Javni poziv, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Rešenje o statusu (Rešenje o dobijanju ili ukidanju statusa izbeglog ili prognanog lica) ili dokaz o podnetom zahtevu za prestanak statusa izbeglog ili prognanog lica;

2. Dokaz o podnetom zahtevu za prijem u državljanstvo za sebe i članove porodice (za lica koja su u statusu izbeglica);

3. Objedinjenu izjavu overenu kod notara da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi istovetan integracioni ili povratnički program kao i da podnosilac i članovi njegovog domaćinstva nisu povratnici iz migracije u treće zemlje;

4. Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova porodičnog domaćinstva;

5. Kopije ličnih karata za sve punoletne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige venčanih odnosno drugi važeći dokument koji dokazuje srodstvo;

6. Medicinska dokumentacija o bolestima većeg socijalno-medicinskog značaja;

7. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobonosti ili telesno oštećenje podnosioca ili članova domaćinstva;

8. Potvrda o samohranosti roditelja;

9. Za podnosioce koji su izgubili člana porodice usled radnih dešavanja kao i porodice ratnih vojnih invalida dostavlja se odgovarajuća dokumentacija;              

10. Žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad;              

11. Potvrda o školovanju (za učenike i studente);              

12. Potvrda o registovanju ovčarskog gazdinstva ili pisana izjava o postojanju namere da se registruje gazdinstvo; Napred navedeni dokazi podnose se u fotokopiji, osim prijave i overene izjave, s tim da Fond može tražiti od korisnika da podnesu i originale na uvid.
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: