JAVNA NABAVKA USLUGE-ZA IZVOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA

Republika Srbija, Republička direkcija za robne rezerve, raspisuje konkurs za podnošenje ponuda, odnosno, prijava za izbor za skladištara za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz po partijama

Na osnovu zakona o javnim nabavkama, Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki  i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku  pripremljena je KONKURSNA DOKUMENTACIJA  u otvorenom postupku za javnu nabavku usluge za izbor skladištara za merkantilnu pšenicu i za merkantilni kukuruz po partijama. 

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: