JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
ugradnje energetski efikasnije opreme sa većim stepenom korisnog dejstva, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
smanjenja potrošnje fosilnih goriva;
smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
revitalizacije postojećih sistema za grejanje u navedenim ustanovama.  

Uslovi Konkursa 

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara i 00/100) 
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi: 
a. za namenu A – gasni kotao ili kotao na biomasu - 2.500.000,00 dinara (dvamilionapetstotinahiljada dinara)
b. za namenu A – kotao na tečno ili čvrsto gorivo – 1.000.000,00 dinara (milion dinara)
c. za namenu B - 2.500.000,00 dinara (dvamilionapetstotinahiljada dinara)
4. Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: