JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSKTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2022. GODINI

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije
kotlarnica za grejanje u 2022. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci u životnu sredinu, iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata
koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja i zaštite i unapređivanja životne sredine.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: