Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini koji za cilj imaju da se očuvaju površine i funkcije zemljišta kao prirodnog resursa i da se spreče ili otklone štetne promene u zemljištu koje mogu da nastanu ili su nastale kao posledica:
1) erozionih procesa;
2) smanjenja sadržaja organske materije u zemljištu;
3) zakišeljavanja (acidifikacija), zaslanjivanja (salinizacija) i alkalizacije zemljišta;
4) sabijanja zemljišta, klizišta i odrona;
5) požara i hemijskih udesa;
6) zagađenja (nastalog usled emisijaiz tačkastih i difuznih izvora, hemijskog
zagađenja i dr.).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: