JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GODINI

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao
prirodnog resursa u 2022. godini, koji će omogućiti sprečavanje ili otklanjanje štetnih promena u zemljištu i koji za cilj imaju da se očuvaju površine i funkcije
zemljišta kao prirodnog resursa i da se spreče ili otklone štetne promene u zemljištu koje mogu da nastanu ili su nastale kao posledica:
1) erozionih procesa;
2) smanjenja sadržaja organske materije u zemljištu;
3) zakišeljavanja (acidifikacija), zaslanjivanja (salinizacija) i alkalizacije zemljišta;
4) sabijanja zemljišta, klizišta i odrona;
5) požara i hemijskih udesa;
6) zagađenja (nastalog usled emisijaiz tačkastih i difuznih izvora, hemijskog zagađenja i dr.).

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: