Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023 godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18 - dr. zakon) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/2010 - ispr., 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik)

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: