K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU

Ciljevi Konkursa jesu povećanje šumovitosti AP Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva, unapređivanje rasadničke proizvodnje i finansiranje naučnoistraživačkog rada. 1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 390,00 hektara, u ukupnom iznosu do 54.000.000,00 dinara 2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 20 kilometara s jediničnom cenom 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 80.000.000,00 dinara. 3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara. 4. Naučnoistraživački rad u ukupnom iznosu do 4.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju:  za sredstva iz tačke 1. 1.1.za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, ako imaju osnove gazdovanja šumama ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje finansira ovaj sekretarijat; 1.2.za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine; 1.3.za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici zemljišta pogodnog za pošumljavanje nateritorijiAPVojvodine;  za sredstva iz tačke 2.– pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine;  za sredstva iz tačke 3. – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik u skladu s propisima, koji se nalazi na teritoriji AP Vojvodine;  za sredstva iz tačke 4. – naučne i obrazovne ustanove koje sprovode naučnoistraživačke radove iz oblasti šumarstva na teritoriji AP Vojvodine. Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste: - za tačke 1. i 2. zaključno sa 30.6.2017. godine. - za tačke 3. i 4. zaključno sa 31.8.2017. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: