K O N K U R S ZA IZDAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA MONTAŽNE SILOSE - GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA –

Po ovom konkursu garantovaće se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavku prateće opreme za silose.Pravo učešća na Konkursu imaju: - Fizička lica - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, - Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i - Mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: