K O N K U R S ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - GARANTNI POTENCIJAL DO 400.000.000,00 DINARA –

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove: - prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, - manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta, - manje od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu. Zahtev se podnosi u slučaju: - kada postoji namera za kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta; - ako postoji izvesna mogućnost da dođe do kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o izdavanju garancije (u daljem tekstu: odobravanje kreditnog okvira).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: