KONKURS RAZVOJNOG FONDA APV ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE IZ KANALSKE MREŽE SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA 
Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.
2. NAMENA KREDITA
Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi za finansiranje nabavke nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.
3. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: