KONKURS RAZVOJNOG FONDA APV ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

2. NAMENA KREDITA
Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva:
- izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
- izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;
- obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
- nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
- dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
- ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.
Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.
3. KORISNICI KREDITA 
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice.
Korisnici sredstava moraju biti registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma ili ugostiteljstva i imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet  finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: