KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2018. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
  Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
                - maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
               - grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
                 - rok otplate 60 meseci,
                 - otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: