Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM KONCENTRACIJAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI

Član 1.
U Pravilniku o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Službeni glasnik RS”, broj 81/19), u Prilogu 1 - MAKSIMALNE KONCENTRACIJE ODREĐENIH KONTAMINENATA U HRANI (1) Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.13. reči u koloni: „Do 30. novembra 2020. godine” zamenjuju se rečima: „Do 30. novembra 2021. godine”, a reči: „Od 1. decembra 2020. godine” zamenjuju se rečima: „Od 1. decembra 2021. godine”.  
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: