Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja

Član 2.
Uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja u pogledu izmene sadržaja aktivne supstance ili drugih materija koje utiču na izmenu fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina, podnosilac zahteva dostavlja izveštaj o ispitivanju fizičkih i hemijskih osobina, koji je urađen u skladu sa najnovijim specifikacijama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) za određenu vrstu formulacije sredstva za zaštitu bilja u laboratoriji koja postupa u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom ili koja poseduje akreditaciju u skladu sa standardom ISO/SRPS 17025, u skladu sa propisima koji propisuju sadržaj i način postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: